ArsTel TarifFer Multi - Tarifiranje

  • Preuzimanje gotovih tarifnih informacija (AOC - Advice Of Charge)
  • Autotarifiranje na osnovu konfiguracionih tabela TarifFera (Teleoperatori – Tarifne zone – Tarifni plan – Tarifni faktori)
  • Automatsko preuzimanje tabela tarifiranih poziva sa Interneta  (moj r@čun – Telekom Srbija)
  • Pametno: Preuzimanje gotovih tarifnih informacija kad postoje – u suprotnom autotarifiranje
  • Nezavisna konfiguracija za svaku konekciju